Destination Världsarvet Grimeton

För att kunna utveckla Världsarvet Grimeton till en exportmogen, internationellt känd och uppskattad besöksdestination behöver arbetet ske hållbart, långsiktigt och strategiskt. I projektet är det därför av stor vikt att samarbeta med målgrupperna beståendes av såväl offentliga- som privata aktörer med intresse för destinationsutveckling i området samt för världsarvsfrågor generellt. Projektet bygger på olika aktiviteter och processer där workshops, möten och omvärldsbevakning resulterar i nödvändiga underlag och implementeringsförslag för att Världsarvet Grimeton ska kunna utvecklas och på sikt brukas utan att förbrukas. För att projektets syfte ska uppnås behöver Grimeton radiostation förflyttas från; 1) en isolerad ö på landsbygden till en tillgång för besöksnäringen i Västsverige, 2) att enbart engagera till att faktiskt involvera olika aktörer, 3) kortsiktighet till långsiktighet, samt 4) en osäker projektekonomi till hållbara ekonomiska förutsättningar. Projektet är formulerat för att analysera och lösa dessa problem, vilket skapar goda effekter för samtliga involverade. I slutändan handlar det om att utveckla, bruka och bevara Grimeton Radiostation för att även kommande generationer ska få uppleva platsen.

Projektet finansieras av Tillväxtverket med medfinansiering från Varbergs kommun och Sparbanksstiftelsen Varberg. Projektet pågår under perioden 220401-230331

Läs mer Tillväxtverket

 

27 september 2022

Just nu genomför projektet Guide 1 i ”Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer”, vilket innebär en djupgående analys där förutsättningarna för en hållbar platsutveckling bedöms. Dels nyttjas UNESCOs ”Visitor Management, Assessment & Strategy Tool” (VMAST) som är ett mätverktyg för hållbarhetsarbetet i världsarven, där platsens miljömässiga, sociala & kulturella, ekonomiska samt organisatoriska påverkan utreds. I verktyget pekas prioriterade förbättringsområden ut samt skapas förutsättningar för en långsiktig uppföljning. Projektet genomför parallellt intervjuer och workshops med aktörer från det offentliga, privata och civila för att få ett utifrånperspektiv, vilket är en av de viktigaste förutsättningarna för en hållbar platsutveckling. Resultatet från den samlade analysen blir sedan föremål för en SWOT, där man tydligt pekar ut svagheter, möjligheter, styrkor och hot för utvecklingsarbetet framåt. Analysen skapar underlag för Guide 2 som handlar om att utarbeta en strategi. Även detta görs tillsammans med en bredd av aktörer.

 

30 mars 2023

En arbetsgrupp har tillsatts, med representanter från de förvaltande organisationerna, för att ta fram en strategi för hållbar platsutveckling i världsarvet genom besöksnäring. Strategin baseras på resultatet av analysen i Guide 1 och beskriver den gemensamma viljan framåt. Framtagandet av strategin har bestått i workshops, diskussioner samt ett studiebesök i världsarvet Soumenlinna, Helsingfors där erfarenhet finns av att arbeta med UNESCO:s verktygslåda för hållbar turismutveckling (föregångaren till handboken). I strategin beskrivs visionen, missionen och målen med arbetet samt flera samhandlingsområden som ligger i linje med handbokens guider. Dessa bryts sedan ned i samhandlingsaktiviteter för det långsiktiga arbetet framåt. Tanken är att strategin ska förankras såväl i region och kommun samt revideras och återaktualiseras vart fjärde år.

 

Efter projektet

12 maj 2023

Strategin Hållbar platsutveckling Världsarvet Grimeton 2023–2030 antogs denna dag av förvaltarna. Med detta har nu Världsarvet Grimeton samt dess förvaltare en gemensam bild av vad och hur platsen ska bli Ett världsarv med global räckvidd samt en självklar och levande tillgång för de som besöker, bor och verkar i Halland. Med detta slutfördes således Guide 2 i handboken.

Hösten 2023

Utifrån riktlinjer i Guide 3 har arbetet kring tydligare rollfördelning påbörjats, detta sker främst internt i respektive förvaltarorganisation som har i uppdrag att utreda hur arbetet med att realisera strategin blir effektivt och gynnsamt för alla parter. Världsarvet Grimeton utreder möjligheten till att utöka besökskapaciteteten genom ett om- och tillbyggt besökscentrum, som ett led i arbetet med Guide 6 om att utveckla infrastrukturen på platsen.

Vintern 2024

Vid en första träff med lokalsamhället enligt Guide 4, presenterades strategin och processen bakom den.