Naturvärden i Världsarvet Grimeton

Det lokala naturvårdsprojektet ”Naturvärden i världsarvet Grimeton” syftar till att komplettera Världsarvet Grimetons Vård- och underhållsplan med en mer komplett bild av områdets naturvärden för att kunna bevara och utveckla dessa.

Grimeton Radiostation uppfördes åren 1922–1924. Anläggningen krävde stora ytor, varpå betesmarker på 106,2 ha köptes upp av jordbrukarna. Från det att radiostationen togs i bruk har området kontinuerligt betats. Detta har skapat förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Stiftelsen Världsarvet Grimeton förvaltar områdets kulturarv, som till stor del består av underhåll av den komplexa 1920-tals anläggningen. Det främsta dokumentet för detta arbete är vård- och underhållsplanen där ett fåtal sidor behandlar platsens naturvärden och hur skyddet och bevarandet av dessa ska hanteras. Kunskapen om de arter och habitat som finns inom området är liten vilket ökar risken för att naturvärden förstörs vid underhållsarbete.

Projektet finansieras av Naturvårdsverket (LONA), Länsstyrelsen i Hallands län samt Varbergs kommun och pågår under perioden 220519-241231.