Projektbidrag till särskilda behov i kulturlivet med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Världsarvet Grimeton AB bedriver besöksverksamhet och tillhandahåller en mängd olika kulturaktiviteter som ska bidra till att sprida kunskap om samt väcka intresse för Världsarvet Grimeton Radiostation. Ett för många svårt kulturarv som blir mer begripligt genom tillhandahållandet av ett brett kulturutbud. Pandemin har inte bara begränsat omfattningen av utbudet utan även utförandet och kvalitén, vilket gjort att den positiva utveckling som synliggjorts åren innan pandemin avstannat.

Projektet syftar till att återigen stärka världsarvet som unik kulturaktör, genom en återstart. I sin helhet innebär det att forma ett koncept för Världsarvet Grimetons besöksverksamhet, från en kvalitativ upplevelse som skapar förståelse för platsen till att möta den nationella visionen att som världsarv vara föredömliga i hållbarhetsarbetet. Besökscentrum är det första världsarvets besökare möter. Varpå konceptet innefattar anpassning av lokalen utifrån de olika aktiviteterna som äger rum där, samt blir kafét och butiken en tydligare del i helhetsupplevelsen. I projektet tas även ett koncept fram för hur de befintliga familjeaktiviteterna Morsejakten och Radioskuggan kan utvecklas och kvalitetssäkras. Det befintliga biljettsystemet utvecklas till att även innefatta självincheckning vilket bidrar till att verksamheten tillgängliggörs för besökare året om. Slutligen marknadsförs konceptet.

Projektet finansieras av Kulturrådet och pågår under perioden 211004-221004