Bokningsvillkor för bokade besök på Världsarvet Grimeton

Bokning, förändringar i bokningen och avbokning

Bokning, förändring i bokningen eller avbokning sker via telefon +46 (0)340–674 190 eller e-post info@grimeton.org senast fem (5) arbetsdagar innan planerat besök. Om inte, debiteras beställaren enligt ursprunglig bokning.

Försening

Vid sen ankomst förkortas besöket och beställaren debiteras enligt ursprunglig bokning. Om möjligt kan besöket, efter överenskommelse mellan beställaren och Världsarvet Grimeton, genomföras enligt normal längd mot en extra kostnad på 1800 kr.

Särskilda behov och önskemål
Eventuella särskilda behov eller önskemål, så som t.ex. specialkost och tillgänglighetsanpassning, under vistelsen på Världsarvet Grimeton måste framföras vid bokningstillfället för att kunna beaktas.

Betalning
Betalning sker kontant eller med betalkort vid besök. Vid fakturering är förfallodagen 30 dagar från fakturadatum. Faktura skickas efter besök. Faktureringsadress meddelas senast fem arbetsdagar innan planerat besök.

Reservation för prisändringar
Reservation för eventuella prisändringar som i förekommande fall omedelbart meddelas beställaren.

Ansvar för egendom
Världsarvet Grimeton ansvarar ej för egendom som förvaras i lokalerna.

Värdegrund
Världsarvet Grimeton Radiostation är sedan 2004 upptaget på UNESCO:s lista över världsarv som anses omistliga för mänskligheten. Detta innebär också att alla som arbetar eller på annat sätt verkar i och för världsarvet omfattas av de grundläggande värderingar som bär upp hela FN-projektet: demokrati, mänskliga rättigheter, tolerans, jämlikhet, jämställdhet samt, åsikts- och yttrandefrihet. Alla – anställda liksom kunder, leverantörer och besökare – skall bemötas av respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Personuppgiftshantering
I samband med att bokning bekräftas ger du ditt samtycke till att Världsarvet Grimeton behandlar de kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-post samt ev. adress, organisation, referensnummer, specialkost) som uppges i samband med bokningen. Uppgifterna lagras under innevarande år och raderas därefter. Uppgifterna används vid hantering kopplad till bokningar och endast internt. Önskas dessa uppgifter raderas tidigare, vänligen kontakta info@grimeton.org.

Efter besöket
Er åsikt är viktig och hjälper Världsarvet Grimeton Radiostation att utvecklas och bli bättre. Därför kan det efter besöket skickas ut en utvärderingsblankett via e-post. Om inte samtycke ges, vänligen kontakta info@grimeton.org. Tack för bidraget!

Världsarvsvett
Då den plats ni skall besöka är ett av hela världens världsarv som anses omistlig för mänskligheten ber vi våra besökare att behandla platsen och dess innehåll med respekt och förnuft så platsen kan leva kvar för kommande generationer. Tack på förhand för visad respekt!