Från trådlös till tidlös

Radio innebär att vara trådlös. Även om ordet av många kanske mest förknippas med musik, nyheter och sportsändningar så handlar radio om att överhuvudtaget använda radiovågor för att trådlöst överföra information från en punkt till en annan. Våra mobiltelefoner och hemnätverk använder sig således också av radio, även om vi inte alltid tänker på det på det sättet.

Grunden för detta sätt att kommunicera på lades redan i slutet av 1800-talet och när Grimeton Radiostation stod färdig 1924 var den långtifrån den enda i sitt slag. Runtom i världen uppfördes under samma period liknande anläggningar med syfte att trådlöst överföra textmeddelanden, och så småningom även telefonsamtal och bilder, till andra länder. Utvecklingen gick dock fort och gammal teknik fick snart lämna plats för ny.

Av olika skäl kom Grimeton Radiostation att undgå det öde med skrotning och rivning som drabbade många andra samtida anläggningar. I stället bevarades både byggnaderna och det sändarsystem som radiostationen ursprungligen hade byggts för. Det har gjort att Grimeton Radiostation idag är ett unikt och välbevarat exempel på de framsteg som gjordes under 1900-talets första hälft och som vår moderna trådlösa teknik bygger vidare på.

Med hänvisning till detta och de ”särskilt stora universella värden” platsen därigenom anses besitta skrevs Grimeton Radiostation 2004 in på världsarvslistan av Unescos världsarvskommitté. Att en radiostation från 1920-talet kan erhålla samma status som antika monument eller enorma naturformationer beror på att världsarven på olika sätt ska spegla jordens och människans historia. Grunden för detta arbete är världsarvskonventionen som antogs 1972 som ett led i skyddandet av världens natur- och kulturarv och ratificerades av Sverige 1985. Nya världsarv tillkommer varje år och antalet uppgår för närvarande till 1154, av vilka 15 återfinns i Sverige.

Criterion (ii) Grimeton Radio Station, Varberg is an outstanding monument representing the process of development of communication technology in the period following the First World War.

Criterion (iv) Grimeton Radio Station, Varberg is an exceptionally well preserved example of a type of telecommunication centre, representing the technological achievements by the early 1920s, as well as documenting the further development over some three decades.

Världsarvskommitén, Suzhou Kina, juli 2004

Från kungligt telegrafverk till privat stiftelse

Grimeton Radiostation ägs sedan 2003 av Stiftelsen Världsarvet Grimeton. Stiftelsen upprättades av Telia för att överta vården och underhållet av platsen samt att verka för att tillgängliggöra den för allmänheten.

I styrelsen ingår, förutom stiftaren, representanter för Varbergs kommun, Länsstyrelsen Halland och Region Halland.

Stiftelsen Världsarvet Grimeton innehar det övergripande ansvaret för förvaltandet av platsen för kommande generationer. Trots stiftelsens roll som arvtagare till det nu bolagiserade Televerket så är Grimeton Radiostation inte längre statlig.

Den dagliga verksamheten bygger därför bland annat på intäkter från eget kapital och kommersiell radioverksamhet. Det sistnämnda utmynnar i att vi fortfarande är ett aktivt centrum för radiokommunikation och erbjuder tjänster inom detta område.

Den publika verksamheten drivs av dotterbolaget Världsarvet Grimeton AB. Denna del är helt och hållet självfinansierad och möjliggörs av intäkter från besökare.
Till världsarvsarbetet bidrar även andra aktörer, däribland vår vänförening Alexander – Grimeton Veteranradios Vänner som genom kurser och dokumentation hjälper oss att föra kunskaperna om det gamla sändarsystemet vidare.

Ett hållbart världsarv

Verksamheten ska utifrån rådande förhållanden skapa så goda förutsättningar som möjligt för den framtida förvaltningen. För Grimeton Radiostation innebär denna verksamhetsidé formulerad så här:

  • Att de kvalitéer som fört upp den på världsarvslistan bevaras, stärks och förmedlas utan negativ påverkan på vår värld.
  • Att platsen är ett levande världsarv och en resurs av global betydelse som förbinder nutid med historia genom god kunskap kring radiokommunikation.
  • Att världsarvet tillgängliggörs så att dess värden berör, engagerar och förenar människor världen över.

Sedan 2020 har Sverige en nationell strategi för världsarvsarbetet. Riksantikvarieämbetet har i samarbete med Naturvårdsverket och Svenska Unescorådet och i dialog med andra världsarvsaktörer tagit fram en strategi. Utgångspunkt för strategin, utöver UNESCO:s krav och rekommendationer, är de nationella miljö- och kulturpolitiska målen.

I enlighet med denna strategi arbetar Världsarvet Grimeton Radiostation med flera av de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 och strävar ständigt efter att bli bättre. Strävan efter hållbarhet löper som en röd tråd i de olika projekt som bedrivs på platsen, men genomsyrar också verksamheten med dess olika grenar i stort.

Att världsarv kan attrahera besökare är idag vida känt. Detsamma gäller att icke-hållbar utveckling av besöksnäringen kan påverka ett objekts värden negativt. Detta har föranlett att UNESCO sedan början av 2010-talet aktivt arbetat med att få de olika världsarven att anta hållbara besöksnäringsstrategier.

Vår värdegrund

Världsarvet Grimeton Radiostations alla medarbetare och andra som verkar i och för världsarvet omfattas av de grundläggande värderingar som bär upp hela FN-projektet: demokrati, mänskliga rättigheter, tolerans, jämlikhet, jämställdhet, åsikts- och yttrandefrihet samt inte minst möjlighet att påverka!

Alla – anställda liksom kunder, leverantörer och besökare – skall bemötas med respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Hövlighet och hjälpsamhet är nyckelord.

De ledstjärnor som ska prägla vår verksamhet och vid val av samarbeten, aktiviteter och partners är dessa tre kärnvärdespar:

  • Inspirerande & Kunniga
  • Inkluderande & Öppna
  • Levande & Långsiktiga

 

Projekt

Världsarvet Grimeton bedriver flertalet projekt i syfte att utveckla den publika verksamheten. Det kan röra sig om enstaka mindre kulturevenemang till större permanenta satsningar. Några av projekten är avslutade medan andra fortfarande pågår.
Världsarv i Sverige – 15 unika platser som tillsammans kan göra ännu mer skillnad

Världsarv i Sverige – 15 unika platser som tillsammans kan göra ännu mer skillnad

Tillväxtverket beviljar 800 000 kronor till projektet ”Världsarv i Sverige – platser som gör skillnad”. Det är en satsning på hållbar platsutveckling med de fyra sydligaste världsarven i Sverige; Grimetons Radiostation, Södra Ölands odlingslandskap, Hansestaden Visby och Örlogsstaden Karlskrona. Projektet är tänkt att ge ringar på vattnet i världsarven över hela landet.

läs mer

Våra Partners

Är du intresserad av att samarbeta med oss?