Om världsarvet

Varför ett världsarv

I juli 2004 utsågs Grimeton Radiostation till världsarv av FN-organet UNESCO, som ansåg att radiostationen uppfyllde några av de kriterier som kallas för Outstandning Universal Values. Det innebär att radiostationen tillhör alla världens människor och är en del av vårt gemensamma arv. Anledningen till att radiostationen anses vara så unik beror på att här finns den enda kvarvarande, och fullt fungerande, långvågssändaren från 1920-talet. Här blir det möjligt att få ta del av den tiden high-tech-utrustning som möjliggjorde fler och snabbare förbindelser mellan människor på varsin sida om Atlanten.

 

Radiostationen var från början del i ett världsomspännande nät av långvågsstationer, alla utrustade med den revolutionerande teknik som utvecklats av svenskamerikanen Ernst F. W. Alexanderson. Eftersom Grimeton Radiostation är den enda stationen kvar i detta en gång globala nätverk betyder det att i Varberg, Halland och Sverige finns ett teknikarv som inte liknar något annat i världen – och som ännu fungerar!

”Grimeton Radiostation,
Varberg, är ett unikt och
enastående monument
som representerar
utvecklingsprocessen inom
kommunikationsteknologin
under perioden efter
första världskriget.”

VÄRLDSARVSKOMMITTÉN
Suzhou Kina, juli 2004

Organisation

Världsarvet Grimeton Radiostation förvaltas sedan 2003 Stiftelsen Världsarvet Grimeton, med TeliaSonera, svenska staten genom länsstyrelsen i Hallands län och Varbergs kommun som stiftare. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att äga, vårda, bevara och göra anläggningen, i form av de kultur- och industrihistoriska miljöer, inventarier och tekniska föremål, tillgänglig för såväl vetenskaplig forskning som allmänhet.

Stiftelsen skall vidare genom att exempelvis anordna utställningar, visningar,  seminarier samt andra därmed sammanhängande verksamheter och aktiviteter verka för att främja vetenskaplig forskning avseende svensk kommunikationsteknologi och radioteknikhistoria, samt stärka det allmänna intresset för området. Stiftelsen ska dessutom driva anläggningen som avser radioutsändningar för ett antal kunder. Verksamheten erhåller inga offentliga anslag utan finansieras genom hyresintäkter från kund för radioutsändningar. Den publika verksamheten drivs ekonomiskt genom ett helägt bolag, Världsarvet Grimeton AB.

Stiftelsens styrelse består av tre ledamöter och tre suppleanter. Stiftaren, Varbergs kommun och Länsstyrelsen i Hallands län utser vardera en ledamot och en suppleant.

I arbetet med att ta hand om radiostationen har stiftelsen ett nära samarbete med Vänföreningen Alexander GVV.

Förvaltningen av radiostationen

2014 antogs Förvaltningsplan 2014-2020 för Världsarvet Grimeton Radiostation. Förvaltningsplanen är det strategiska dokument som skall visa vägen i arbetet med att värna, vårda och visa Grimeton Radiostation som ett levande kultur- och teknikarv.

 

Förvaltningsplanen anger en vision och identifierar de långsiktiga målen för bevarande och utvecklingen. Utgångspunkten för det fortsatta utvecklingsarbetet är det allt övergripande målet att säkerställa och stärka de värden som gett Grimeton Radiostation statusen av ett UNESCO världsarv. Härutöver handlar det om att öka intresset och förståelsen hos en bred allmänhet för Världsarvet Grimeton i synnerhet men även rent allmänt för världsarven i Sverige och resten av världen, liksom för det viktiga arbete som UNESCO står för.

 

Ladda ner Förvaltningsplan 2014-2020

UNESCO och världsarven

Sverige hör sedan 1985 till de nationer som ratificerat UNESCO:s världsarvskonvention och därigenom förbundit sig att följa dess bestämmelser och rekommendationer. Liksom alla de andra länder som ratificerat konventionen kan varje stat nominera platser till världsarvslistan.

Världsarvslistan omfattar år 2016 inte färre än 1031 objekt fördelade på 163 länder. 802 av objekten är kulturarv, 197 naturarv och 32 är kombinerade kultur- och naturarv. Förhållandet att Egyptens pyramider, Taj Mahal i Indien och grekiska Mykene finns på listan jämte det senaste tillkomna världsarvet i Sverige, Hälsingegårdarna, innebär ingen värdering av arvens relativa värde. Det återspeglar enbart respektive regerings bedömning av objektens betydelse.

Världsarven har sitt egentliga ursprung i en Haagkonvention om skydd av kulturföremål från år 1954. De är platser, byggnader eller monument som UNESCO bedömt ha så stor betydelse att de är omistliga för mänskligheten. Genom sin betydelse förbinder sig de länder som ratificerat UNESCO:s Konvention om skydd för världens natur- och kulturarv, vanligen kallad Världsarvskonventionen, att ge dessa objekt ett särskilt starkt skydd. Konventionens antogs 1972 och de första världsarven, såväl kulturarv som naturarv, fördes upp på listan år 1978. Sverige hör sedan 1985 till de nationer som ratificerat UNESCO:s världsarvskonvention och därigenom förbundit sig att följa dess bestämmelser och rekommendationer. Världsarven finns listade på UNESCO:s hemsida (www.unesco.org/worldheritage).

Föreningen Alexander GVV

Alexander – Grimeton Veteranradios Vänner är en ideell förening som bildades 1996. Föreningens syfte är att bevara, dokumentera och levandegöra sändarutrustningen vid Grimeton Radiostation. I studiecirklar och arbetsgrupper vidareförs kunnandet för drift och skötsel av sändare och maskiner.

Vänföreningen bildades av tidigare anställda vid radiostationen samt av industri- och kulturhistoriskt intresserade personer för att bevara och levandegöra den äldre tekniken. Främsta drivkraften för föreningen har varit att bevara den gamla långvågssändaren. Detta arbete bedrevs inledningsvis i nära samarbete med bl.a. Telia, Länsstyrelsen i Hallands län och Varbergs kommun. På senare år är Stiftelsen Världsarvet Grimeton föreningens samarbetspart.