Trådlöst sedan 1924

Projektets syfte var att bidra till världsarvets övergripande mål om att; vara ett föredöme gällande vård och brukande av kulturarvet, öka kunskap och intresse för anläggningen, skapa en ökad och finansierad besöksverksamhet, främja intresset för kommunikationsteknologi och radioteknikhistoria.

 

Projektets mål var att i samverkan ta fram en välunderbyggd, kostnadseffektiv och realistisk utvecklingsplan om hur anläggningens kärnvärden ska stärkas och förmedlas för att skapa samhällsnytta lokalt, regionalt och nationellt.

 

Genom projektet har den publika verksamheten fått en stabilare grund att stå på då platsens kärnvärden, områdena teknik och naturvetenskap, stärkts och tydlighet finns i vad verksamheten är och står för. Detta har bidragit till nya samarbeten och att inte bara kärnvärdena, utan alla de värden som finns på platsen bättre kan nyttjas i samhället.

 

Projektet pågick under ett år och finansierades av Länsstyrelsen i Halland, Varbergs kommun samt Stiftelsen Världsarvet Grimeton.