World Heritage Grimeton

Världsarvet Grimeton Radiostation förvaltas av en stiftelse med TeliaSonera, svenska staten genom länsstyrelsen i Hallands län och Varbergs kommun som stiftare. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att äga, vårda, bevara och göra tillgänglig för såväl vetenskaplig forskning som  allmänhet de kultur- och industrihistoriska miljöer som utgörs av det byggnadsbestånd och de yttre och inre anläggningar, inventarier samt tekniska föremål. Stiftelsen skall vidare genom att exempelvis anordna utställningar, visningar,  seminarier samt andra därmed sammanhängande verksamheter och aktiviteter verka för att främja vetenskaplig forskning avseende svensk kommunikationsteknologi och radioteknikhistoria, samt stärka det allmänna intresset härför. Stiftelsen ska dessutom driva anläggningen vad avser utsändningar för ett antal kunder. Den publika verksamheten drivs ekonomiskt genom ett helägt bolag, Världsarvet Grimeton AB.

Stiftelsens styrelse består av tre ledamöter och tre suppleanter. Stiftaren, Varbergs kommun och Länsstyrelsen i Hallands län utser vardera en ledamot och en suppleant.

Främsta drivkraften för föreningen, och dess syfte, är att bevara, dokumentera och levandegöra den unika  långvågssändaren från 1920-talet vid radiostationen i Grimeton. I det praktiska  arbetet med att vårda, bevara och tillgängliggöra anläggningen har stiftelsen en viktig samarbetspart, den ideella föreningen  Alexander – Grimeton Veteranradios Vänner. Förening bildades 1996 av tidigare anställda vid radiostationen samt industri- och kulturhistoriskt intresserade.

Den ideella föreningen ”Världsarv i Sverige” bildades vid ett möte på Stadsmuséet i Raumo år 2003. Föreningen är enligt stadgarna en ideell, allmännyttig intresseorganisation för de objekt i Sverige som upptagits på Unesco:s världsarvslista. För närvarande kan föreningen således ha högst 15 medlemmar.

Föreningens huvudsakliga syfte är att verka för artikel 27 i ”Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv”. Denna artikel handlar om att genom utbildnings- och informationsprogram sträva efter att stärka folkets uppskattning av och respekt för detta kultur- och naturarv. Föreningen ska vidare vara en plattform för gemensamma operativa uppgifter inom ramen för syftet och ska verka för en bred förankring av världsarvets värden.