Världsarvet får medel av Tillväxtverket för hållbar platsutveckling

Tillväxtverket har fattat beslut om tretton projekt som beviljas totalt 19 miljoner kronor inom utlysningen ”Fördjupat arbete kring hållbar platsutveckling”. Världsarvet Grimeton Radiostation är en av platserna.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att genomföra insatser för att främja besöksnäringens omställning och hållbara utveckling. En av delarna i uppdraget handlar om att arbeta för en hållbar platsutveckling i hela landet. Målet är att skapa attraktiva miljöer för besökare, boende, företag och investeringar. Den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring pekar ut platsutveckling som en viktig del i att uppnå målet att Sverige ska bli världens mest hållbara och attraktiva resmål.

– Hållbar platsutveckling utgår från platsens förutsättningar och förutsätter samverkan mellan fler aktörer än enbart inom besöksnäringen. Platsutveckling för en hållbar turism och besöksnäring tar hänsyn till både boendes, besökares, företagens, civilsamhällets och det offentligas behov” säger Helena Lindahl, teamsamordnare hållbar plats- och destinationsutveckling på Tillväxtverket.

Världsarv och biosfärområden från norr till söder
Tillväxtverket gör en särskild satsning på totalt åtta projekt med utvalda världsarv och biosfärområden. Projekten ska utifrån Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer utveckla platser för att öka den lokala attraktionskraften. På Världsarvet Grimeton ser man satsningen som mycket värdefull.

– Syftet med projektet är att utveckla Världsarvet Grimeton till en exportmogen, internationellt känd och uppskattad besöksdestination utan åverkan på platsen och vår jord. Något som kan uppnås genom ett mer strategiskt och långsiktigt arbetssätt och framförallt i samarbete med andra, säger Cornelia Magnusson, projektledare Världsarvet Grimeton.

– Världsarv är internationellt mycket starka varumärken och att utveckla världsarvsobjekt till besöksdestinationer har visat sig, om det görs på ett hållbart sätt, vara gynnsamt för den berörda nationen, regionen och inte minst för förvaltandet av det enskilda objektet. Vi blev därför väldigt glada när Tillväxtverket utlyste projektmedel för just hållbar platsutveckling kopplat till de svenska världsarven, fortsätter Cornelia Magnusson.

Förutom Världsarvet Grimeton Radiostation har följande världsarv beviljats medel: Höga kusten och Kvarkens skärgård Hälsingegårdarna, Hansestaden Visby och Örlogsstaden Karlskrona. Dessutom har följande biosfärområden beviljats medel: Vindelälven-Juhttátahkka, Voxnadalen, Östra vätterbranterna, Blekinge Arkipelag och biosfärkandidat Vombsjösänkan.

Fortsättningsprojekt från tidigare satsning
Under 2022 fortsätter fem projekt från den tidigare satsningen på hållbar platsutveckling. Projektägarna är Destination Funäsfjällen, Umeå kommun, Falköpings kommun, Sotenäs kommun och Västerviks museum.

På Tillväxtverkets hemsida finns mer information om de beviljade projekten. För mer information om projektet